Statut

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą: „Twórcza Kobieta”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Agnieszkę Pisulę i Monikę Renard-Hasik,
zwane dalej „Fundatorkami”, aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Bartłomiejem Jabłońskim w dniu 20 czerwca 2013 r., za repertorium A nr 11752/2013.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Fundacja prowadzi działalność na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 97 ze zm.) w sferze zadań
publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), zgodnie z celami statutowymi.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

§ 5

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister do spraw pracy i polityki społecznej.

§ 7

Fundacja używa pieczęci z danymi, wskazującymi jej nazwę i siedzibę.

§ 8

Fundacja może ustanowić odznaki lub medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i
prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację.

ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 9

1. 1. Głównym celem Fundacji jest wszechstronna pomoc kobietom i rodzinie poprzez działalność dobroczynną, edukacyjną, kulturalną, charytatywną, działalność z zakresu ochrony zdrowia oraz promocji zdrowia, a także pomocy społecznej.
2. Celami szczegółowymi Fundacji są:
a) wspieranie rozwoju kobiet w realizacji powołania do przekazywania życia oraz do macierzyństwa, zarówno w sensie fizycznym, emocjonalnym, jak i duchowym;
b) wspieranie kobiet w budowaniu własnej tożsamości, w oparciu o poczucie odpowiedzialności za kolejne pokolenia i budowanie społeczeństwa opartego na prawdzie, uczciwości i miłości;
c) wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci, jak i rodziców;
d) wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze duchowym, psychologicznym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym;
e) promowanie kształcenia ustawicznego kobiet; kształtowanie w kobietach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania;
f) przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji kobiet i rodziców;
g) wspieranie aktywności kobiet i rodziców na rzecz własnego rozwoju, w tym w sposób szczególny wspieranie kobiet niezamężnych, matek i osób znajdujących się w kryzysie emocjonalnym oraz duchowym;
h) wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, z uzależnieniami, osób współuzależnionych, oraz osób z doświadczeniami traumatycznymi;
i) wspieranie kobiet samotnie wychowujących dzieci;
j) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu kobiet z problemem niepełnosprawności swojej i/lub dzieci;
k) wspieranie kobiet w postawie odpowiedzialnego współmałżonka (żony);
l) wspieranie kobiet w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa (wychowanie do odpowiedzialności), w zgodzie z wartościami katolickimi;
m) propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych oraz wzmacnianie kobiet w postawie aktywnej i twórczej matki;
n) propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego;
o) działalność charytatywna, wychowawcza i edukacyjna w duchu katolickim;
p) kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) działania edukacyjne, w tym m.in. organizowanie warsztatów psychologicznych, działania kulturalne, wspomagające wszechstronny rozwój kobiet oraz pośrednio każdej z poszczególnych osób tworzących rodzinę;
b) działania profilaktyczne i terapeutyczne ukierunkowane na prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i osobowy;
c) organizowanie grup wsparcia o charakterze psychoterapeutycznym, społecznym i informacyjnym;
d) organizację i promocję wolontariatu;
e) współpracę z innymi podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów kobiet, problemów małżeńskich, wychowawczych, edukacyjnych i społecznych, w tym m.in. poprzez wspólne konferencje, seminaria, zjazdy tematyczne, plenery zgodnie z celami statutowymi Fundacji;
f) działalność wydawniczą, poligraficzną i wystawienniczą oraz gromadzenie księgozbiorów;
g) publikowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych i edukacyjnych związanych z tematami kobiecości, macierzyństwa i związków małżeńskich;
h) organizowanie jarmarków, aukcji, giełd i innych wydarzeń charytatywnych;
i) organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
j) udostępnianie innym podmiotom powierzchni wirtualnej (strona www) na realizację celów zbliżonych do celów Fundacji;
k) tworzenie społeczności wirtualnej poprzez fora internetowe, mailingi, blogi,
l) przyznawania nagród i stypendiów dla osób biorących udział w realizowaniu celów Fundacji;
m) wspieranie i organizacja opieki duszpasterskiej;
n) działania wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodzin, jak również zabiegające o należne im miejsce w życiu społecznym;
o) podejmowanie zadań publicznych w zakresie zgodnym z celami Fundacji;
p) współpracę z mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, organizacjami społecznymi, instytucjami oświatowo-wychowawczymi, opiekuńczymi, religijnymi i kulturalnymi w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji.

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, o ile ich działalność jest zbieżna z celami Fundacji i w ramach swoich możliwości.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
§ 12

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2100,00 zł (dwa tysiące sto złotych).
2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona będzie kwota nie mniejsza niż 1000,00 zł (tysiąc złotych).

§ 13

1. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.
2. Fundatorki nie ponoszą odpowiedzialności za długi i zobowiązania Fundacji.

§ 14

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) darowizn, spadków i zapisów;
b) dotacji i subwencji osób prawnych, w tym dotacji instytucji publicznych;
c) dochodów ze zbiórek publicznych;
d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw, w tym z dywidend i zysków z akcji i udziałów, a także oprocentowania lokat bankowych;
e) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
f) dotacji Fundatorek;
g) aukcji internetowych.
2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

Cały dochód, w tym osiągany przez Fundację z działalności gospodarczej, przeznaczany będzie na realizację jej celów statutowych.

§ 16

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji jednorazowej lub łącznej, w wysokości co najmniej 10.000,00 zł lub w przypadku osób zagranicznych – stanowiącej równowartość 10.000,00 USD, mogą uzyskać, o ile wyrażą na to zgodę, tytuł honorowy „Przyjaciel Fundacji Twórcza Kobieta”.
2. Tytuł „Przyjaciel Fundacji Twórcza Kobieta” ma charakter osobisty.
3. Tytuł „Przyjaciel Fundacji Twórcza Kobieta” nadaje Zarząd Fundacji po spełnieniu przez osobę fizyczną lub prawną warunków określonych w ust. 1 powyżej.
4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w USD, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w złotych, ustaloną w oparciu o średni kurs złotego do USD, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI
§ 17

1. Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji,
b) Rada Fundacji,
c) Rada Honorowa Fundacji, o ile zostanie powołana.
2. W przypadku śmierci Fundatorki lub jej trwałej niezdolności do wykonywania obowiązków przewidzianych niniejszym Statutem np. z powodu choroby, obowiązki te, od chwili wystąpienia takiej sytuacji, wykonywane są przez Radę Fundacji zgodnie z postanowieniami Statutu.

Zarząd Fundacji
§ 18

1. Zarząd Fundacji składa się z 2-5 osób, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa.
2. Członek Rady może zostać członkiem Zarządu.
3. Funkcję Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu sprawują Fundatorki bądź osoby przez nie powołane.
4. Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorki w formie pisemnego oświadczenia.
5. Każdy członek Zarządu może być odwołany przez Fundatorki w każdym czasie.
6. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
7. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.

§ 19

1. Do Zarządu Fundacji należy reprezentowanie Fundacji oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z zarządzeniem Fundacją, niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
2. Zarząd Fundacji w szczególności:
a) prowadzi bieżące jej sprawy;
b) opracowuje projekty wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
d) składa oświadczenia o przyjęciu spadków i innych przysporzeń majątkowych;
e) tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji,;
f) powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji;
g) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w Fundacji;
h) podejmuje decyzje w zakresie prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.
3. Zarząd Fundacji składa właściwemu Ministrowi corocznie sprawozdanie z działalności Fundacji za rok ubiegły.

§ 20

Zarząd Fundacji może tworzyć ciała doradcze spośród osób związanych z działalnością Fundacji, które będą zgłaszać sugestie i opinie co do działania Fundacji.

§ 21

1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swych funkcji wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę oraz przysługuje im prawo do zwrotu wydatków poniesionych przez nich przy wykonywaniu swych funkcji na rzecz Fundacji.
2. Członkowie Zarządu mogą być nagradzani przez Radę Fundacji nagrodami finansowymi lub rzeczowymi – w miarę możliwości finansowych Fundacji.
3. O zatrudnieniu członka Zarządu oraz przyznaniu mu zwrotu wydatków lub nagród decyduje Rada Fundacji.
4. W relacjach z członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 22

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby jego członków.
3. Uchwała jest podjęta, jeśli za jej podjęciem głosował Prezes Zarządu Fundacji.
4. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji liczy tylko dwóch członków, uchwały zarządu muszą być podjęte jednomyślnie.

§ 23

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu Fundacji działający wspólnie z innym członkiem Zarządu Fundacji.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji w wysokości nie przekraczającej 5 000 złotych upoważniony jest jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji, lub ustanowiony przez Zarząd pełnomocnik.

§ 24

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek innego członka Zarządu, Fundatorki bądź na wniosek Rady Fundacji. W przypadku gdy Prezes Zarządu nie może wykonywać swoich obowiązków, posiedzenia Zarządu zwołuje Wiceprezes Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu są zwoływane za pomocą poczty e-mail, telefonicznie lub w inny sposób uzgodniony przez Zarząd.
4. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani członkowie Rady Fundacji.
Rada Fundacji

§ 25

1. Rady Fundacji składa się co najmniej z 3 osób, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, powoływanych na okres dwóch lat.
2. Członków składu Rady powołują i odwołują Fundatorki w formie pisemnego oświadczenia.
3. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Rady Fundacji nowego członka wyznaczają Fundatorki.
4. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
5. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić decyzją Fundatorek na podstawie wniosku osoby, której dotyczy lub wniosku Rady Fundacji w formie uchwały w tej sprawie, podjętej bezwzględną większością głosów lub wniosku Zarządu Fundacji w formie uchwały w tej sprawie, podjętej bezwzględną większością głosów, z następujących przyczyn:
a) stan zdrowia uniemożliwiający realizowanie zadań członka Rady Fundacji,
b) podejmowanie działań sprzecznych z interesem Fundacji,
c) nienależytego wypełniania funkcji,
d) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
e) zaistnienia innych okoliczności, jeżeli uniemożliwiają one należyte wypełnianie funkcji.
6. Przed decyzją w sprawie odwołania z przyczyn wskazanych w ust. 5, Fundatorki, w miarę możliwości, zapoznają się ze stanowiskiem osoby, której wniosek dotyczy.
7. Przewodniczący Rady pozostaje w stałych kontaktach z Zarządem Fundacji.

§ 26

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach programowych i opiniodawczych, decyduje również o określonych Statutem sprawach Fundacji.
2. Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
a) zatwierdzanie programów działania Fundacji;
b) ustalanie sugestii co do kierunków i metod działania Fundacji;
c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji;
d) wyrażanie opinii w sprawach rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji;
e) podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji lub zawieszenia działalności Fundacji.
3. Członkowie Rady mają prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji.
4. Członkowie Rady Fundacji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym oraz mają prawo wypowiadać się w każdej sprawie związanej z działalnością prowadzoną przez Fundację, jak również mają prawo zgłaszania własnych inicjatyw programowych, jakie mogą być realizowane przez Fundację.

§ 27

1. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub diety roczne w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
2. Decyzje w tym względzie podejmowane są przez Zarząd na wniosek Rady Fundacji.

§ 28

1. W sprawach należących do kompetencji Rady decyzje są podejmowane w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych, z zastrzeżeniem, że w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. Rada Fundacji może obradować i podejmować ważne uchwały, jeżeli na jej posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa wszystkich członków, w tym Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 29

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się wedle potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy, z inicjatywy Zarządu bądź co najmniej połowy Członków Rady.
3. W razie potrzeby Rada Fundacji może podejmować uchwały także bez zwoływania posiedzenia, korespondencyjnie (w tym drogą elektroniczną), jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji oddadzą swój głos.
4. Posiedzenia Rady są zwoływana za pomocą poczty e-mail, telefonicznie lub w inny sposób uzgodniony przez Zarząd.
Rada Honorowa Fundacji

§ 30

1. Rada Honorowa jest organem doradczym Fundacji.
2. W skład Rady Honorowej wchodzą osoby fizyczne lub przedstawiciele osób prawnych, które dokonały znaczącego przysporzenia na rzecz Fundacji lub znacząco wspierają Fundację w sposób merytoryczny lub organizacyjny lub też w inny sposób.
3. Rada Honorowa składa się z co najmniej trzech członków.
4. Członków Rady Honorowej powołują i odwołują Fundatorki.
5. Członkowie Rady Honorowej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu i Rady Fundacji z głosem doradczym oraz mają prawo wypowiadać się w każdej sprawie związanej z działalnością prowadzoną przez Fundację, jak również mają prawo zgłaszania własnych inicjatyw programowych, jakie mogą być realizowane przez Fundację.
6. Posiedzenia Rady Honorowej odbywają się co najmniej raz w roku.
7. Posiedzenia zwołują Fundatorki i mogą w nich uczestniczyć zarówno członkowie Zarządu, jak i Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
§ 31

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Do prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne jednostki organizacyjne, względnie uczestniczyć w spółkach prawa cywilnego lub handlowego.
3. Fundacja może zatrudniać pracowników i współpracować z wolontariuszami.
4. Kierowników jednostek organizacyjnych powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. Zakres działania jednostek organizacyjnych oraz zakres obowiązków i uprawnień osób kierujących nimi określa Zarząd Fundacji w formie regulaminu organizacyjnego.

§ 32

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
a) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
b) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
c) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);
d) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
e) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.89.Z);
f) działalność organizacji religijnych (PKD 94.91Z);
g) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1);
i) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);
j) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47);
k) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
l) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z).

§ 33

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza zostanie wyodrębniona od pozostałej działalności.

ROZDZIAŁ VI
DECYZJE FUNDATOREK I ZMIANY STATUTU FUNDACJI
§ 34

1. W przypadku, gdy w niniejszym statucie mowa jest o decyzjach Fundatorek, decyzje te podejmowane są jednomyślnie.
2. W przypadku śmierci obu Fundatorek, decyzje zastrzeżone do ich kompetencji przechodzą na Radę Fundacji.

§ 35

1. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów, na wniosek Zarządu Fundacji.
2. Uchwała Rady Fundacji w tym względzie dla swojej ważności musi być zatwierdzona przez Fundatorki.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 36

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Środki pozostałe po likwidacji Fundacji zostaną przekazane na cel wskazany przez Fundatorki, zgodnie z celami statutowymi Fundacji.

§ 37

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów, na wniosek Zarządu Fundacji.
2. Uchwała Rady Fundacji w tym względzie dla swojej ważności musi być zatwierdzona przez Fundatorki.

§ 38

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Agnieszka Pisula – Fundatorka
Monika Renard-Hasik – Fundatorka